Välkommen till Kungsholmens Kultur- och hembygdsförening!

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening är en ideell, opolitisk förening som vill bevara Kungsholmens natur och kulturarv och genom olika aktiviteter ge ökad kunskap om stadsdelen och dess historia. I samverkan med andra intresseorganisationer och kommunala organ vill föreningen verka för stadsdelens bibehållande som en god boendemiljö. På olika sätt vill föreningen även söka berika Kungsholmens invånares vardags- och fritidsmiljö så att de upplever stadsdelen Kungsholmen som sin hembygd.

Vad gör föreningen?

Vi bevakar stadsplane- och byggnadsfrågor som rör vår ö och delger berörda myndigheter våra synpunkter. Vi följer stadsdelsnämndens arbete. Vi deltar i konferenser som behandlar stadsdelens utveckling och söker på olika sätt att påverka denna. Föreningen följer arbetet i andra hembygdsföreningar i Stockholm. Genom ett brett programutbud vill vi vidga våra medlemmars kännedom om Kungsholmens historia, kultur och utveckling. Under föreningens verksamhetstid har vi haft närmare 250 olika aktiviteter.

Våra stadgar

1§ Namn

Föreningens namn är ”Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening”.

2§ Ändamål

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening är en ideell, opolitisk förening, som vill bevara Kungsholmens natur- och kulturarv genom dokumentation och genom olika aktiviteter ge ökad kunskap om stadsdelen och dess historia.

I samverkan med andra intresseorganisationer och kommunala organ vill föreningen verka för stadsdelens bibehållande som en god boendemiljö.

På olika sätt vill föreningen även berika Kungsholmens invånares vardags- och fritidsmiljö så att de upplever Kungsholmen som sin hembygd.

3§ Medlemskap och avgifter

Var och en som är intresserad av de idéer föreningen verkar för kan bli medlem mot erläggandet av den av årsmötet fastställda årsavgiften.

4§ Bidrag

Föreningen äger ansöka om och motta penningbidrag, såvida desamma icke är förbundna med villkor, vars uppfyllande skulle strida mot föreningens ändamål och stadgar.

5§ Styrelse och firmatecknare

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte på Kungsholmen i Stockholm och utgöres av lägst sju ledamöter inklusive föreningens ordförande.

Föreningens ordförande och övriga ledamöter väljs vid ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, sekreterare, kassör samt klubbmästare.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster gäller den av sammanträdets ordförande biträdda meningen.

Styrelsen äger uppdra åt en eller flera personer inom styrelsen att teckna föreningens firma var för sig eller i förening.

6§ Räkenskaper och revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utser årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant för tiden intill nästa ordinarie årsmöte hållits.

Föreningens räkenskaper som avslutas per den 31 december jämte av styrelsen avgiven årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 mars och revisorerna skall till styrelsen senast den 1 april lämna berättelse över sin granskning.

7§ Årsmöte

Förenings årsmöte skall hållas under tiden 1 april – 30 maj.

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner så lämpligt eller minst 50 medlemmar skriftligen hos styrelsen begärt detta. Extra årsmöte ska hållas inom två månader sedan begäran härom inkom till styrelsen dock inte under tiden 15 juni – 15 augusti.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall ske per post eller på annat sätt styrelsen finner lämpligt minst tio dagar före mötet.

8§ Röstning och beslut vid årsmötet

Vid årsmötet är medlemmar som erlagt årsavgift röstberättigade.

Alla frågor avgöres genom öppen omröstning såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika antal röster gäller vid öppen omröstning den av mötets ordförande biträdda meningen. Vid sluten omröstning avgör däremot lotten.

9§ Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av två justeringsmän
 3. Frågan om mötets behöriga utlysning
 4. Föredragning av styrelsens årsberättelser
 5. Föredragning av revisorernas berättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av årsavgifter avseende nästkommande kalenderår
 9. Beslut om antal styrelseledamöter
 10. Val av föreningens ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av ordinarie revisorer och revisorssuppleant
 13. Utseende av valberedning
 14. Av styrelsen och/eller av föreningens medlemmar väckta förslag

10§ Valberedning

Valberedning utses vid ordinarie årsmöte. Valberedningen består av tre föreningsmedlemmar, varav en styrelseledamot som sammankallande. Valberedningen har till uppgift att upprätta förslag till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant som skall väljas vid nästkommande årsmöte.

11§ Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas vid ordinarie årsmöte. Förslag av ändring skall anges i kallelsen årsmötet. För beslut erfordras att minst två tredjedelar av de vid mötet värvarande medlemmarna biträder ändringsförslaget.

12§ Föreningens upplösning

Föreningen upplöses om beslut därom fattas på två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar och arkiv överlämnas till myndighet, stiftelse eller förening, varom beslut fattas i samma ordning som i första stycket sägs.

I stället för upplösning må beslutas, i samma ordning som i det första stycket sägs, att föreningen skall uppgå i annan förening med samma eller likartat ändamål och verksamhet.

För ändring av denna paragraf krävs beslut i samma ordning som i första stycket sägs.

+ + + + + + + + + + + +

Dessa stadgar har reviderats vid ordinarie årsmöte 25 maj 2011. Revideringen bestod i ändring av föreningens namn från Kungsholmens hembygdsförening till det nu angivna och att möjlighet till ständigt medlemskap utgår samt att styrelsen inom sig endast behöver utse en vice ordförande och ingen vice sekreterare.