Aktuellt på Kungsholmen

Yttrande om Fredhällsparken från Kungsholmens kultur- och hembygdsförening. S Dp 2016-05341
I Stockholms stad verkar den ena handen inte veta vad den andra gör. Samtidigt som en informationsskylt från staden, på det mycket befolkade parkstråket Norr Mälarstrand, stolt berättar om den så kallade Stockholmsskolan för parker, där Fredhällsparken nämns som ett av exemplen, funderar samma stad på att fördärva just den parken. Stockholmsskolan blev från 1930-talet och framåt internationellt känd för sin progressiva planering. Ett förhållandevis orört naturlandskap sammanfördes med mer bearbetade parkytor och platser för aktiviteter, något som var nytt för sin tid och blev – och är fortfarande – mycket uppskattat.
Att stympa Stadshagens idrottsplats genom att bebygga en av de två elvamannaplanerna och sedan förstöra Fredhällsparken genom att där anlägga en ny fotbollsplan är en mycket märklig stadsbyggnadspolitik, som även i dessa tider av bostadsbrist ter sig rent destruktiv. På västra Kungsholmen har det redan byggts mängder av bostäder, på vissa ställen är det mer tätbebyggt än någon annanstans på holmen. Stadsdelen skulle snarare behöva fler parker – definitivt inte färre.
Fredhällsparken planerades redan på 1920-talet och var en föregångare inom Stockholmsskolan med sitt öppna parkstråk som sträcker sig från Rålambshovsparken till Tranebergsbron. Stadsträdgärdsmästaren Osvald Almqvist skapade parken i mitten av 1930-talet efter att en tävling hållits 1927.
Idén är just att Fredhällsparken via Konradsbergsparken och Rålambshovsparken knyter ihop sträckan mellan Riddarfjärden och Essingefjärden. Redan anläggandet av Essingeleden innebar att det blev ett hack i det vidsträckta området. Fotbollsplanen kommer att helt avgränsa Fredhällsparken från de övriga parkerna och därmed förfelas hela tanken med ett långt grönt stråk mellan två olika delar av Mälaren.
Fredhäll kommer dessutom att förlora en stor del av sin karaktär av ”stad i park i stad” och i och med det sin unika status som hybrid mellan stad och förort.
Därtill kommer många lövträd, varav flera gamla ekar, att huggas ned – eken är det mest vördnadsbjudande av alla träd som dessutom möjliggör rik biologisk mångfald. Att en stad som Stockholm, som berömt sig för sitt miljöarbete sedan 1970-talet, nu planerar att avverka mängder av lövträd i en uppskattad och kulturhistoriskt viktig park, är ett sorgligt bevis på en stadsbyggnadspolitik i förfall.
Och om vi talar miljö så ska ju dessutom fotbollsplanen vara av konstgräs. Det har visat sig att plasten i konstgräs nöts ned till partiklar som försämrar grundvattnet. Just här är dessutom avgasföroreningarna stora eftersom de stora trafiklederna Drottningholmsvägen och Essingeleden möts. Parkens gräs och träd behöver finnas kvar för att rena luften så mycket som möjligt. Kungsholmen är den mest trafikutsatta av innerstadsdelarna. Avgaserna kan dessutom bli en hälsofara för de som drar i sig luft när de spelar på planen. Allra farligast blir det för de unga.
Att fotbollsplanen nästan helt – bara en handikapplats – kommer att sakna parkeringsplatser tyder på att projektet saknar verklighetsförankring. Föräldrar brukar skjutsa sina barn till träningar och matcher. Och när det är knatteträning delas planen upp i flera avdelningar och det kan plötsligt vara 50–60 barn på planen som spelar. Lägg till det tränare och funktionärer.Vid matcher tillkommer publik. Det lär bli trafikkaos, och många bilar kommer att passera Rålambsvägen där det ligger tre skolor.
Det finns stor risk för ljusstörningar från höga strålkastare för de närboende, en del av dessa bor riktigt nära. Bullerstörningarna kommer att öka. Redan nu sker kraftiga störningar från trafiken och flygeI I dag väcks invånarna i Fredhäll kl 07 varje vardag när första flyget startar på Bromma.
Fotbollen ska starta redan kl 06 och hålla på till 22. Störningarna från fotbollen med skrik, hejarop och visselpipor gör att bullret fördubblas. Bullerkurvan är logaritmisk, vilket innebär att smärre höjningar i de övre registren är mycket påtagliga och störande. För dem som ska
vistas i det som blir kvar av Fredhällsparken lär ljudnivån bli olidlig.
De äldre och småbarnsfamiljerna, som nu vistas i parken, kommer med andra ord inte längre att trivas där.
Sammanfattningsvis: Planerna på att förstöra en stor del av Fredhällsparken för att där anlägga en stor fotbollsplan måste skrotas. De hotar unika miljö- och kulturvärden på Kungsholmen och försämrar kraftigt närmiljön för Fredhällsborna. Vår förening gör tummen ner

Stockholm den 20 juni 2017
För Kungsholmens kultur- och hembygdsförening
Mats Wickman, ordförande
Adress: c/o Wickman, Gjörwellsgatan 15, 112 60 Stockholm