protokoll

 

Protokoll fört vid Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförenings

årsmöte den 22 maj 2018  på Hantverkargatan 6 klockan 18.00-18.25

 

 1. Mötets öppnande

Ordförande Mats Wickman hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ca 35 medlemmar deltog.

 

 1. Val av ordförande vid mötet

Anders Novak valdes till mötets ordförande.

 

 1. Val av sekreterare vid mötet

Birgitta Höstbeck valdes till mötets sekreterare.

 

 1. Val av två justeringsmän

Britt Novak och Lennart Jäder valdes till justeringsmän.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning

Mötet förklarades behörigt utlyst.

 

 1. Föredragning av styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning

Kassören Staffan Törner föredrog årsberättelsen samt informerade om resultat- och balansräkning.

 

 1. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Bo Tengelin sade sig vara nöjd, tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 1. Fastställande av årsavgiften

Årsavgiften fastställdes till 175:- per person.

 

 1. Val av föreningens ordförande

Omval av Mats Wickman till föreningens ordförande.

 

 1. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av Eva Ekberg Jäder, Birgitta Höstbeck, Marianne Rippe-Ljungberg, Staffan Törner samt Johan Almgren.

Kurt-Allan Paulsson hade undanbett sig omval. Som ny ledamot föreslogs Gösta Enar.

Samtliga förslag godkändes av årsmötet

 

 1. Val av revisor och revisorssuppleant

Bo Tengelin omvaldes till revisor och Thommy Fjällberg omvaldes till revisorssuppleant.

 

 1. Val av valberedning

Omval av Marianne Rippe-Ljungberg (sammankallande), Anders Novak samt Folke Löfgren.

 

 1. Övrigt

Frågan om kommande aktiviteter ställdes och Mats Wickman berättade efter mötets avslutande om samarbete med biblioteket om en utställning ”Kungsholmspersoner” samt bl a ett planerat besök på Musikhögskolan 9 oktober kl 11.00.

På fråga om mail i framtiden (efter 25 maj) svarade medlemsansvarig Eva Ekberg-Jäder, att hon arbetar med detta.

 

 1. Mötets avslutande

Anders Novak avslutade mötet och tackade alla.

 

Efter mötets avslutande avtackades Kurt-Allan Paulsson med present och blommor av Mats Wickman och Birgitta Höstbeck.

Annonser