protokoll

 

 

Kungsholmens

Kultur- och Hembygdsförening

 

 

Protokoll fört vid Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförenings

årsmöte den 23 maj 2017 på Hantverkargatan 6 klockan 18.00-18.30

 

 

 1. Mötets öppnande

Ordförande Anders Novak hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ett 40-tal medlemmar deltog.

 

 1. Val av ordförande vid mötet

Anders Novak valdes till mötets ordförande.

 

 1. Val av sekreterare vid mötet

Birgitta Höstbeck valdes till mötets sekreterare.

 

 1. Val av två justeringsmän

Staffan Törner och Paul Milestad valdes till justeringsmän.

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysning

Mötet förklarades behörigt utlyst.

 

 1. Föredragning av styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning

Kassören Staffan Törner fick ordet och berättade, att föreningens ekonomi kan betraktas som god.

 

 1. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Bo Tengelin sade sig vara nöjd med resultat- och balansräkning, tillstyrkte och föreslog, att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

 

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen enligt revisors förslag.

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

 1. Fastställande av årsavgiften för 2018

Man beslöt att återgå till 175:- per person, efter att i ett par år haft 175:- för en person och 300:- för par boende på samma adress.

 

 

 

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter

Antalet ledamöter minskades med 1person från 8 till 7 personer. Stadgarna stipulerar minst 7 personer.

 

 1. Val av föreningens ordförande

Då Anders Novak undanbett sig omval, valdes Mats Wickman till föreningens ordförande.

 

 1. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslog omval av Eva Ekberg Jäder, Birgitta Höstbeck, Kurt-Allan Paulsson samt Staffan Törner.

Ulla Gudmundson och Ulla-Maj Samuelson hade avböjt omval. Som nya ledamöter föreslogs Marianne Rippe-Ljungberg och Johan Almgren.

Samtliga förslag godkändes av årsmötet

 

 1. Val av revisor och revisorssuppleant

Bo Tengelin omvaldes till revisor och Thommy Fjällberg omvaldes till revisorssuppleant.

 

 1. Val av valberedning

Nyval av Marianne Rippe-Ljungberg (sammankallande) och Anders Novak samt omval av Folke Löfgren.

 

 1. Övrigt

Ordföranden tackade avgående styrelseledamoten Ulla-Maj Samuelson – som av familjeskäl inte var närvarande – för mångårigt arbete för föreningen och sade att en gåva kommer att sändas till henne samt Ulla Gudmundson som av hälsoskäl lämnar styrelsen efter bara ett år.

Mats Wickman tackade Anders Novak för hans förtjänstfulla insatser som ordförande i 8 år.

 

 1. Mötets avslutande

Anders Novak avslutade mötet och tackade alla som kommit.

 

 

 

 

Anders Novak                                                                Birgitta Höstbeck

Ordförande                                                                     Sekreterare

 

Justeras:

 

 

 

Staffan Törner                                                                Paul Milestad