verksamhetsberättelse

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening för år 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 FÖR KUNGSHOLMENS KULTUR- OCH HEMBYGDSFÖRENING.

Ändamål

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening är en ideell, opolitisk förening grundad år 1972 vars syfte är att genom olika aktiviteter ge ökad kunskap om vår stadsdel, dess historia, bebyggelse och kultur samt att i samverkan med andra intresseorganisationer och kommunala organ bevara en god boendemiljö på Kungsholmen. Föreningen verkar för att stadsdelens invånare berikas i sin vardags- och fritidsmiljö och kan uppleva Kungsholmen som sin hembygd.

Styrelse

Föreningens styrelse har sedan årsmötet 2016 haft följande sammansättning: ordf. Anders Novak tillika tillsyn av Hemsidan, v. ordf. Ulla-Maj Samuelson, kassör Staffan Törner, sekr. Birgitta Höstbeck, tillika utskick manuellt/anmälningar, medlemsansvarig och ansvar för digitala utskick Eva Ekberg Jäder, omvärldsbevakning: Mats Wickman, litteraturlista och kungsholmior Kurt-Allan Paulsson, Ulla Gudmundson, support.

Stryelsen har under 2016 sammanträtt sex gånger.

Revisorer: Bo Tengelin. Revisorssuplleant Tommy Fjällberg.

Valberedning fr.o.m. årsmötet 2016 utgörs av Ulla-Maj Samuelson (smnk), Folke Löfgren och Marianne Rippe-Ljungberg.

Medlemmar

Under 2016 har antalet medlemmar legat runt 115

.

Årsavgift

Årsavgiften har uppgått till 175 kr. per person och 300 kr för par på samma adress.

Ekonomi

För föreningens ekonomi hänvisas till bilagd resultat- och balansräkning.

Verksamhet

Våren 2016 inleddes med ett besök på Sven-Harrys museum den 28 jan. då vi besåg Olle Olsson Hagalunds konst.

Den 10 mars beökte vi Stockholms rådhus under den kunnige rådmannen Henrik Lagergrens ledning.

I april, den 2, visades Magasinet på Stadsarkivet. Därefter ledde Kurt-Allan Paulsson en vnndring till Biblioteket på S:t Eriksgatan. Där blev det föredrag om Maria Sandel.

Årsmötet ägde rum den 23 maj i det gamla fattighuset på Hantverkargatan 6 med föredrag av styrelseledamoten Eva Ekberg Jäder över ämnet ”30 år i Rom”.

Sedvanlig förtäring.

Hösten 2016 startade med en visning av Riksdagshuset med inriktning åå dess konst.

Nästa begivenhet blev ett besök på Museum Tre Kronor, beläget under Stockholms slott . Guidad visning.

Så avslutades 2016 med Adventssamkväm den 7 dec. som vanligt i det gamla fattighuset.

Barnkör, glögg, kaffe, bullar etc. samt föredrag Eva-Karin Gyllenberg om märkligheter i Stockholm.

Till våra sammankomster inbuds även medlemmar i Essingens hembygdsföarening, så inbjuds även våra medlemmar till deras evenemang.

Föreningens bevakning av kungsholmslitteratur har skötts av Kurt-Allan Paulsson. Hemsidan har tillsetts av Anders Novak.

Styrelsen beslöt i dec. -15 att föreningen fr.o.m. 2016 ska vara ansluten till Stockholms läns hembygdsförbund.

Styrelsen framför härmed sitt varma tack till alla som på olika sätt medverkat i genomförande av årets programpunkter!

Kungholmen i maj 2016:

Anders Novak Ulla-Maj Samuelson

Birgitta Höstbeck Ulla Gudmundson

Mats Wickman Eva Ekberg Jäder

Staffan Törner Kurt-Allan Paulsson